Login Form

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุช่างอิเล็กทรอนิกส์ [๑๘-๑๑-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(วัสดุแผนกช่างไฟฟ้า) [๑๗-๑๑-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(วัสดุแผนกช่างยนต์) [๑๗-๑๑-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ราคากลางปรับปรุงห้องปฎิบัติการเตรียมการสอนและฝ้าเพดานพื้นที่ปฎิบัติงาน [๒๖-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ราคากลางปรับปรุงห้องเขียนแบบคอมพิวเตอร์แผนกช่างก่อสร้าง [๒๖-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ราคากลางปรับปรุงพื้นที่ปฎิบัติงานแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน [๒๖-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงทาสีอาคาร (๗๒.๑๒.๑๑.๐๓) [๒๒-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๖๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ แผนกช่างกลโรงงาน จำนวน ๕ เครื่อง [๒-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [๒๘-๐๙-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีวศึกษา แผนก ช่างกลโรงงาน [๓๑-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก ของแผนก ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยงบปริญญาตรี [๓๑-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก ของแผนก ช่างยนต์ จำนวน ๖๗ รายการ ด้วยงบปริญญาตรี [๓๑-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างเชื่อม [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างสถาปัตยกรรม [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างก่อสร้าง [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ไฟฟ้า [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก อิเล็กทรอนิกส์ [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างยนต์ [๒๗-๐๘-๕๘]

   

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวกีฬา