Login Form

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [๑-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) [๒๓-๐๖-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) [๑๐-๐๖-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [๑๔-๐๕-๕๘]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Refernce : TOR ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร 

 ดาวน์โหลด รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัยเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัย แก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการรับสมัคร รายงานตัว และขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 ดาวนฺโหลด เอกสารโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “เทคนิคสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๕ :วิจัยสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น” 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๖๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ แผนกช่างกลโรงงาน จำนวน ๕ เครื่อง [๒-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [๒๘-๐๙-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีวศึกษา แผนก ช่างกลโรงงาน [๓๑-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก ของแผนก ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยงบปริญญาตรี [๓๑-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก ของแผนก ช่างยนต์ จำนวน ๖๗ รายการ ด้วยงบปริญญาตรี [๓๑-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างเชื่อม [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างสถาปัตยกรรม [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างก่อสร้าง [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ไฟฟ้า [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก อิเล็กทรอนิกส์ [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างยนต์ [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการครั้งที่ ๓ [๒๒-๐๗-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อมัลติมีเดีย ครั้งที่ ๓ [๒๒-๐๗-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการ [๒๓-๐๖-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อมัลติมีเดีย [๒๓-๐๖-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ [๒๐-๐๕-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อมัลติมีเดีย [๒๐-๐๕-๕๘]

 เอกสาร สอบราคาจ้าง ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ  ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี [๖-๐๕-๕๘]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ ๒)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [๗-๐๕-๕๘]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกฯแผนกช่างไฟฟ้า [๖-๐๕-๕๘]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [๓-๐๔-๕๘]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [๓๑-๐๓-๕๘]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [๓๑-๐๓-๕๘]

 

   

นายสิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวกีฬา