ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567
12

66 สถิติแยกตามระบบการจัดการเรียนการสอน

 ที่ ระดับชั้น   จำนวนนักเรียนนักศึกษา (คน)   รวมทั้งหมด (คน)  หมายเหตุ
ระบบปกติ ระบบทวิภาคี
1. ระดับ ปวช.1   997  108  1,105  
2. ระดับ ปวช.2   735  68  803  
3. ระดับ ปวช.3   840  46  886  ตกค้าง 155 คน
4.  ระดับ ปวส.1  465  237  702  
5.   ระดับ ปวส.2  393  284  677  ตกค้าง 50 คน
6.   ระดับ ปริญญาตรี ปี 1    131  131  
7.   ระดับ ปริญญาตรี ปี 2    144  144  ตกค้าง 20 คน
รวมทั้งหมด 4,448  


ที่มา : งานทะเบียนและงานศูนย์ประสานงานปริญญาตรี