จำนวนบุคลากรทั้งหมดในปีการศึกษา 2566
(หน่วย : คน)

ลำดับที่  ประเภทบุคลากร  อัตรากำลัง   วุฒิการศึกษา   
ชาย หญิง รวม ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ตำกว่าปริญญาตรี
 1  ผู้บริหาร  2 3 5 1  4  - -
 2  ข้าราชการครู  70 31 101  54 46  -
 3  พนักงานราชการ (ครู) 3 0 3 -  2  1 -
4  ครูจ้างเหมาบริการ 2 0 2 1 1 - -
5  ครูพิเศษสอน 32 21 53 - 3 50 -
6  ครูต่างชาติ  3 2 5 - - 5 -
7  38 ค(2) 0 1 1 - - 1 -
8  พนักงานราชการ (ทั่วไป)  1 2 3 -  - 3 -
8  ลูกจ้างประจำ 2 1 3 -  - - 3
9  ลูกจ้างชั่วคราว 2 24 26 -  - 23 3
10  นักการ+พนักงานขับรถ 9 4 13 - - 2 11
11  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 5 3  8 - - - 8
รวม 132 92 223 2 65 131 25


จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2566

(หน่วย : คน)

แผนกวิชา ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูพิเศษสอน รวม 
ชาย หญิง ชาย  หญิง ชาย หญิง
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม              
     - แผนกวิชาช่างยนต์
     - แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง 
13 2 - 10 - 26 
     - แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  6 - - 7 1 15
     - แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  6 - - 1 3 12
     - แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  14 - - - 7 2 23
     - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  6 1 1 - 2 3 13
     - แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์  3  - - - 1 1 5
     - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 5 1 - - 1 4 11
     - แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 3 2 - -  - - 5
     - แผนกวิชาอุตสาหกรรมยาง 1 1  - - 1 2 5
 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
     - แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 - - - - 8
 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ              
     - แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์  1 4 - - - 2 7
 เทคนิคพื้นฐาน              
     - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 - - - 2 1 6
 หมวดวิชาสามัญสัมพันธ์              
     - หมวดวิชาภาษาไทย - 1 - - - 1 2
     - หมวดวิชาสังคม 1 2 - - - - 3
     - หมวดวิชาพลานามัย 1  - - - - - 1
     - หมวดวิชาอังกฤษ 2 4 - - 3 3 12
     - หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 1 3 - - - - 4
     - หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ - 4 - - - - 4
รวมทั้งหมด  70 31 3 - 35  23 162
101 3 58

ที่มา : งานบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

 ดาวน์โหลดข้อมูล
ลูกศร1 ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566