วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การตรวจสภาพ และบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้นระหว่าง นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และ ร่วมกิจกรรม "ตรวจสภาพและบำรุงรักษายานพาหนะ แก่สมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งค้นหาขยะในเขตเทศบาลนครสุราชฎร์ธานี" ภายใต้โครงการศูนย์ซ้อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งค้นหาขยะในเขตเทศบาลนครสุราชฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ โดมอเนกประสงค์ อาคารรินทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 
 
 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม