วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

              ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗             โดยกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้

               ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้พบปะ และแนะแนวนักเรียน นักศึกษาเรื่อง "วินัยในตนเอง วินัยในชั้นเรียน ภัยของการสูบบุหรี่ ความสามัคคีปรองดองในสถาบัน"

               นายอรรถพล เพชรห้วน หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง แนะแนวนักเรียน นักศึกษาเรื่อง "งานวิทยบริการและห้องสมุด"