67 03 11 03

 วันที่ 11 มิถุนายน 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
โดยกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้
    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ให้โอวาท แนะแนวเรื่อง “การตั้งใจเรียน เพื่อให้ประสบความสำเร็จดังใจหวัง และแนะนำแบบอย่างของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ” และมอบหมายให้คณะครู ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างดี
    นายเฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน นักศึกษา แนะแนวเรื่อง “การเป็นคนดีของสังคม และการตั้งใจเรียน เพื่ออนาคตของตัวนักเรียน นักศึกษา”
    นายสมปราชญ์ ชัยสุตานนท์ หัวหน้างานปกครอง พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา “บุคลิกภาพ”

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม