67 03 11 03

 วันที่ 11 มิถุนายน 2567

    ดร.บัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รับมอบครุภัณฑ์จาก นายจักรดุลย์ แนะแก้ว และครอบครัว ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มอบ TV จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับประกอบการเรียน การสอน ชาววิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ขอขอบคุณ นายจักรดุลย์ แนะแก้ว และครอบครัว เป็นอย่างมาก ขอให้มีแต่ความสุข เจริญรุ่งเรืองตลอดไป

 
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม