หมวด:

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


pragun1web

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment Report : SAR)                                            
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  ปีการศึกษา 2566
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  ปีการศึกษา 2565
 ♦ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ♦ V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ♦ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  ปีการศึกษา 2564
 ♦ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ♦ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  ปีการศึกษา 2563
 ♦ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ♦ V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ♦ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  ปีการศึกษา 2562
               
                        
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ♦ V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  ปีการศึกษา 2561
                
                        
 ♦ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ♦ V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
 ♦ ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา             
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  ปีการศึกษา 2560
 ♦ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                                                        

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและ หลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพ
    และมาตรฐานการศึกษา

2. วางแผนดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
    การศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในและภายนอก

3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก
    ในการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดําเนินงานตามระบบการประกัน
    คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

6. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

7. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2564