เขียนโดย Super User

รายงานผลการประกวด

  รายงานผลการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
  รายงานผลการประกวด Thailand Green Design Awards 2023
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
  รายงานผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566
ณ Event Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
65 รายงานผลการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

t ปก3 250
 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เทคนิคสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เทคนิคสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 11หมวด: