เขียนโดย Super User
หมวด:

 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานยานพาหนะ

1. ควบคุมจัดหารถยนต์ให้เพียงพอต่อภารกิจของส่วนราชการ ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์

2. จัดทําประวัติการจดทะเบียน การต่อทะเบียน การโอนรถยนต์ การเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ของยานพาหนะ และการพัสดุต่างๆ ที่
    เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

3. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

4. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

5. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2564