หน้าที่และความรับผิดชอบ - งานทะเบียน 

1. จัดหาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และการตรวจหลักฐานต่างๆ

3. ดําเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

4. ดําเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา ลงทะเบียนภายหลังกําหนดการขอพักการเรียน การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา
    และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

5. จัดทําบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษา

6. ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีสิทธิ์สอบ การสอบแก้ตัว การสอบทดแทน การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
    เพื่อนําเสนอให้ผู้อํานวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบตามควรแก่กรณี

7. ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล จัดทํารายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) และตําแหน่ง เปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงาน
    ที่เกี่ยวข้อง

8. รับผลการประเมินผลการเรียนประจําภาค ซึ่งผู้อํานวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงใน ระเบียบแสดงผลการเรียน

9. ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสําเนาระเบียนแสดงผลการ เรียน ใบรับรองผลการเรียน
    ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. รับและดําเนินการเกี่ยวกับคําร้องต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก การพักการเรียน
      การโอน ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

11. ส่งแบบสํารวจและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของ ผู้สําเร็จการศึกษา ให้หน่วยงานและ
     ผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ

12. จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่นๆ ตามความ จําเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไป
      ตามระเบียบ

13. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดําเนินการทําลายเอกสาร ตามระเบียบ

14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

15. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น

16. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ปรับปรุงข้อมูล 18 มิถุนายน 2564

หมวด: