ที่  รายการ 
การบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ดย...เซฟดี ศรีเมือง
รองฯผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาสมรรถนะของครูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดย...สุธี  ไทยเกิด
รองฯผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 3105-2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โดย...สุธีร์  ก่อบุญขวัญ
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เอกสารประกอบการสอน วิชาเครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น รหัสวิชา 2104-2114 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
โดย...วรพงษ์ ภาราทอง
ครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี