[งานพัสดุ] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)